Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Regulamin Sklepu Internetowego RYNEK SZYLDÓW

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

1.2. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego RYNEK SZYLDÓW

1.4. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.rynekszyldow.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

1.5. RYNEK SZYLDÓW – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą pod firmą at-S Tomasz Sosnowski z siedzibą w Wilczej Górze przy ul. Jasnej 18a będący właścicielem i administratorem domeny www.rynekszyldow.pl.

1.6. Strony - Klient oraz RYNEK SZYLDÓW;

1.7. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.8. Produkt spersonalizowany – produkt zaprojektowany i wykonany wg wytycznych Klienta, w tym posiadający cechy unikatowe (np. adres).

1.9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy at-S Tomasz Sosnowski  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego RYNEK SZYLDÓW.

1.10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) z późniejszymi zmianami.

1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), z późniejszymi zmianami.

1.12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towaru i/lub Produktu spersonalizowanego.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.rynekszyldow.pl,

2.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.rynekszyldow.pl, prowadzony jest przez Tomasza Sosnowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą at-S Tomasz Sosnowski, z siedzibą w Wilczej Górze (05-506) przy ul. Jasnej 18a, adres poczty elektronicznej: kontakt@rynekszyldow.pl., nr telefonu: +48 691998825, +48691998826

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego,

c) warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego,

d) zasady postępowania reklamacyjnego.

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub

b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, chyba, że zostało to odpowiednio zaznaczone w opisie Towaru.

2.6. Informacja o cenie podana na stronie www.rynekszyldow.pl ma charakter wiążący dla obu Stron od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia, określającego wszystkie istotne elementy Zamówienia, do czasu wykonania Umowy sprzedaży. Cena, o której mowa powyżej jest wiążąca dla Stron, niezależnie od jakichkolwiek zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym jest:

a) rejestracja w jego ramach lub

b) prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza "Wyceny indywidualnych projektów' oraz późniejszą akceptację warunków realizacji zlecenia: ceny, płatności i dostawy.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego. Poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym, Klient zakłada konto, umożliwiające wielokrotne logowanie się w Sklepie Internetowym oraz składanie Zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych. Poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym, Klient zawiera z RYNEK SZYLDÓW umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przez Klienta w każdej chwili. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres RYNEK SZYLDÓW lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@rynekszyldow.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez RYNEK SZYLDÓW oświadczenia Klienta. RYNEK SZYLDÓW może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku naruszenia przez Klienta punktu 3.7. niniejszego Regulaminu, z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@rynekszyldow.pl. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub RYNEK SZYLDÓW wypowiedzenie nie powoduje powstania po stronie Klienta obowiązku zapłaty jakichkolwiek kosztów z tego tytułu i nie narusza praw nabytych przez Klienta.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu po uprzednim zapoznaniu się z jego postanowieniami i zaznaczeniu pola akceptacji Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Zamówienia mogą być składane w sposób określony w punkcie 3.1. Regulaminu przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

3.5. W przypadku wpisania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail, uniemożliwiającego kontakt pomiędzy RYNEK SZYLDÓW a Klientem, RYNEK SZYLDÓW skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną w celu uzupełnienia brakującego adresu e-mail.


3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą środków komunikacji ze Sklepem Internetowym treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.rynekszyldow.pl, dokonać wyboru Towaru lub Towarów wraz z wyszczególnieniem ilości sztuk oraz pozostałych parametrów przedmiotu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam i płacę" (oznaczające potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty) - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest umieszczenie w formularzu wszelkich wymaganych danych, pozwalających na prawidłową identyfikację Klienta.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia oraz w poszczególnych krokach finalizacji transakcji jasno określone informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

d) wybranej metody płatności,

e) wybranego sposobu dostawy,

f) adresu dostawy oraz danych kontaktowych Klienta

g) określenie sposobu platności,

h) danych konta bankowego - w przypadku płatności przelewem.

4.6. W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego Towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 36 godzin od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@rynekszyldow.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerami telefonu +48 691998825 lub +48 691998826. Po dokonaniu korekty Zamówienia RYNEK SZYLDÓW wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę", podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz dokonanie akceptacji treści Regulaminu określającego  m.in. procedurę rozpatrywania reklamacji, sposobie terminach i zasadach korzystania z prawa do odstąpienia od umowy, braku mozliwości odstąpienia od umowy w przypadku Zamówienia Produktów spersonalizowanych.  

4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli, będące ofertą zawarcia z RYNEK SZYLDÓW Umowy sprzedaży wybranych Towarów i wiąże się z obowiązkiem zapłaty

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje niezwłocznie wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem Zamówienia, w procesie składania Zamówienia. Koszty dostawy wskazane są również w zakładce „Dostawa”, na stronie Sklepu Internetowego.

5.3. Klient uprawniony jest do osobistego odbioru Towaru po wcześniejszym uzgodnieniu tego z RYNKIEM SZYLDÓW. W przypadku odbioru osobistego Towaru, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

5.4. W przypadku łącznej kwoty Zamówienia przekraczającej 900 złotych brutto transport Towaru do Klienta odbywa się na koszt RYNKU SZYLDÓW.

5.5. Termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą wynosi od 2 do 16 dni roboczych.

5.6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego lub przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej, terminy realizacji Zamówienia biegną od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego dokonanej wpłaty. W przypadku wyboru innych metod płatności, bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu otrzymania prze Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.9. Regulaminu.

5.7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Towaru, RYNEK SZYLDÓW telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku ewentualne płatności dokonane przez Klienta na rzecz RYNEK SZYLDÓW zostaną zwrócone Klientowi w pełnej wysokości w terminie 7 dni od powiadomienia Klienta o niemożności realizacji Zamówienia.

5.8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu/faktury VAT, wydruku specyfikacji Zamówienia oraz niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają wszystkie opłaty, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), oraz wszelkie inne składniki. Koszty dostawy zamówionego Towaru są naliczane wg opłat dostępnych na stronie www.rynekszyldow.pl. W zakładce "”Dostawa i Płatności”. W przypadku gdy na zamówiony Towar obowiązuje rabat na koszty wysyłki ("Dostawa gratis"), koszty wysyłki nie są naliczane.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na następujący numer konta bankowego RYNEK SZYLDÓW:

IDEA BANK: 78 1950 0001 2006 0446 6204 0002

b) poprzez płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 lub PayPal,


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres RYNEK SZYLDÓW podany w Regulaminie. Niniejsze uprawnienie nie dotyczy Produktów spersonalizowanych.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. RYNEK SZYLDÓW dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru oraz kosztów przesyłki Towaru od RYNEK SZYLDÓW do Klienta, na wskazany przez Klienta numer konta bankowego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionego Towaru w tym samym terminie na poniższy adres: RYNEK SZYLDÓW, ul. Jasna 18a,Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola, chyba że Strony jednomyślnie uzgodnią inny sposób zwrotu Towaru. Po otrzymaniu przez RYNEK SZYLDÓW zwrotu Towaru, RYNEK SZYLDÓW poświadczy ten fakt Klientowi na piśmie w terminie 7 dni.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. RYNEK SZYLDÓW jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy , jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje, prosimy kierować na adres kontakt@rynekszyldow.pl. RYNEK SZYLDÓW zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

8.3. W razie stwierdzenia wady Towaru, Klientowi przysługują uprawniania w zakresie określonym w art. 560 i 561 Kodeksu Cywilnego. 

8.4. W przypadku Towaru objętego gwarancją RYNEK SZYLDÓW informuje, że gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z Umową.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. RYNEK SZYLDÓW podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

a) RYNEK SZYLDÓW, ul. Jasna 18a, 05-506 Wilcza Góra lub,

b) drogą mailową na adres: kontakt@rynekszyldow.pl, lub

c) przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.rynekszyldow.pl

9.3. W reklamacji zaleca się podanie imienia i nazwiska Klienta, adresu do korespondencji, oraz rodzaju i przybliżonej daty wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.4. RYNEK SZYLDÓW zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni.

X. Polityka Prywatności

10.1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

10.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

10.3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie przez Firmę danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia: DPD Polska 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15

10.4. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Zgodnie powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

10.5. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.rynekszyldow.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.rynekszyldow.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

10.6 Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę projektów oraz zdjęć produktów wykonanych przez RYNEK SZYLDÓW do promocji swojej firmy, strony internetowej i innych działań marketingowych.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy RYNEK SZYLDÓW a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

11.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy RYNEK SZYLDÓW a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy ze względu na siedzibę RYNEK SZYLDÓW.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. RYNEK SZYLDÓW zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów Sklepu Internetowego przed wejściem w życie zmian Regulaminu, jak również nie mogą w żaden sposób wpływać na treść i warunki realizacji Zamówień oraz Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przypadku zmian Regulaminu, Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym zostanie o nich powiadomiony z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji o planowanych zmianach Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Klienta, zawierającego treść nowego Regulaminu. W przypadku prawidłowego powiadomienia Klienta o planowanych zmianach Regulaminu i niezłożenia przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia zapoznania się z wiadomością e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient związany jest postanowieniami nowego Regulaminu, bez uszczerbku dla praw nabytych przed zmianą Regulaminu.

11.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.rynekszyldow.pl

RYNEK SZYLDÓW jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy,, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.[D1] 


 [D1]Nowa ustawa o prawach konsumenta usunęła specjalny typ odpowiedzialności za niezgodność towaru. Od wejścia w życie ustawy, zarówno w stosunku do konsumentów jak i innych klientów, na sprzedawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, opisana w Kodeksie cywilnym.