Zwrot i Reklamacje

Zwroty (prawo odstąpienia od umowy)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (at-S Tomasz Sosnowski, ul. Jasna 18a, 05-506 Wilcza Góra) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (wzór poniżej).

UWAGA: Prawo odstąpienia od umowy NIE DOTYCZY PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszt wysyłki zwracanej rzeczy ponosicie Państwo.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz w tym samym stanie fizycznym, w jakim dotarła do Państwa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Poniżej przedstawiamy wzór pisma informującego o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  

 

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres Konsumenta

                                                                                            at-S Tomasz Sosnowski
                                                                                            ul. Jasna 18a
                                                                                            05-506 Wilcza Góra

 

Dotyczy: nr zlecenia...

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy …./ umowy dostawy następujących rzeczy……. …… zawartej dnia ............... 

Proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

 

                                                                                                                                                           Z poważaniem,

Reklamacje

Jeśli zakupiony artykuł posiada wadę lub jest uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji.

Celem rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego konieczne jest dostarczenie Sprzedawcy reklamowanego towaru wraz z formularzem reklamacyjnym.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia reklamacji. Wypełniającemu formularz przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest AT-S Tomasz Sosnowski, z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 18A, 05-506 Lesznowola, NIP 517 003 46 50, e-mail biuro@at-s.pl, zwana dalej „Administratorem”. Dane osobowe zawarte w poniższym formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

 

WYPEŁNIA OSOBA REKLAMUJĄCA TOWAR

Data wypełnienia formularza: ………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby reklamującej: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………………………………..………..……. Nr telefonu: ………………………………………….……………..

Data nabycia towaru: …………………………………………………….……………..

Cena towaru 1) : …………………………………………….……. Dowód zakupu towaru 1) : ………………………………..…….

(NP.: PARAGON, FAKTURA, NR ZAMÓWIENIA) …………………………………………………………….

Nazwa towaru/kod EAN1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Data i okoliczności stwierdzenia uszkodzenia: ..…………………………………………………………………………………………………………… 

Powód reklamacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Żądanie osoby reklamującej towar:

1) Żądanie usunięcia wady

2) Żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad

3) Oświadczenie o obniżeniu ceny

4) Odstąpienie od umowy

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Powyższe uprawnienia konsumenta tracąc moc w sytuacji, gdy sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. Nie dotyczy to przypadku, gdy rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie wymienił na żądanie konsumenta rzeczy na wolną do wad lub nie usunął wady. Preferowany sposób powiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji:

a) E-mailowo / b}Telefonicznie c) Listownie

Złożenie podpisu na druku reklamacyjnym oznacza akceptację jego treści:

……………………….…PODPIS OSOBY REKLAMUJACEJ TOWAR

…………... Data poinformowania osoby reklamującej o sposobie rozpatrzenia reklamacji:

 

Adres wysyłki reklamowanych towarów (dotyczy wyłącznie towarów kupionych w sklepie internetowym):

Dział Reklamacji Sklepu Internetowego rynekszyldow.pl
ul. Jasna 18A
05-506 Wilcza Góra

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r.-kodeks cywilny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany towar w ciągu 2 lat. Ustosunkowanie do zgłoszenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dotarcia towaru do sklepu internetowego.

at-S Tomasz Sosnowski, oświadcza, iż w przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji, spór nie zostanie rozwiązany, odmawia wzięcia udziału w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich- rozdział 4 art. 32 ust.1 pkt 2 Dz.U. z 2016 poz.1823.